คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจของเรา คือการผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพ
ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย และการบริการวิชาการสู่สังคม อีกด้วย

Back to Top