คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมภารกิจของเรา คือการผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ได้เป็นอย่างดี
รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย และการบริการวิชาการสู่สังคม อีกด้วย

Back to Top