ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารสำหรับนักศึกษา

เอกสาร ดาวน์โหลด
- รายงานการฝึกงาน
 • แบบรายงานการฝึกงาน
 • - สมัครเข้าโครงการหลักสูตรก้าวหน้า
 • แบบฟอร์มสมัครโครงการ
 • - เอกสารโครงการสหกิจศึกษา 1
 • รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา 1
 • แบบคำร้องขอสอบสหกิจศึกษา 1
 • - เอกสารโครงงานพิเศษ (สำหรับนศ.ปีสุดท้าย)
 • แบบฟอร์มขอสอบโครงงานพิเศษ
 • แบบฟอร์มเชิญกรรมการสอบ
 • รูปแบบการจัดรูปเล่มโครงงานพิเศษ
 • แบบเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษ
 • - ใบแจ้งผลการตรวจสอบหนี้สิน กิจกรรมพัฒนาคณะฯ (นศ.ที่จบการศึกษา)
 • แบบแจ้งผลการตรวจสอบหนี้สิน
 • - คำร้องขอรับเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย
 • แบบคำร้องขอรับเงินประกัน
 • - คำร้องขอลาออก
 • แบบคำร้องขอลาออก
 • - คำร้องขอเอกสารการศึกษา
 • แบบขอเอกสารการศึกษา
 • เอกสารสำหรับบุคลากร

  เอกสาร ดาวน์โหลด
  1. ขอเปลี่ยนสถานพยาบาลบัตรประกันสังคม
 • สปส.9-02
 • 2. ขออนุญาตจอดรถยนต์ภายใน มจพ.
 • แบบฟอร์มขอจอดรถ
 • 3. ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิเคราะห์
 • แบบขอใช้เครื่องมือวิเคราะห์
 • 4. ขออนุญาตใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
 • แบบขอใช้ห้องปฏิบัติการ
 • Back to Top