Green University


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Green and Clean Environment)

คณะจึงได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างการเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ UI Green 6 ด้าน เพื่อสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและสิ่งก่อสร้างที่ร่มรื่น สะอาดและปลอดภัย ส่งผลต่อความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา (Green and Clean Environment) บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรระบบสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้พลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable Clean Environment) รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 


ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีโครงการสนับสนุนแผนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กลยุทธ์หนึ่งของการผลักดันให้แผนดังกล่าวประสบความสำเร็จคือ การรณรงค์ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
โซล่าฟาร์ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มีนโยบายการกำหนดเป้าหมายที่จะใช้พลังงานทดแทนเข้ามาใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานหลักสาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ของกระทรวงพลังงาน โดย มจพ. วิทยาเขตระยองได้รับเงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ดำเนินการก่อสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับระบบไฟฟ้าภายในวิทยาเขต

Back to Top