ติดต่อเรา


ที่ตั้ง :

ห้องสำนักงาน 201 ชั้น 2
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

19 ม. 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
Tel. 999-999-9999 
Email : info@sciee.kmutnb.ac.th

Back to Top