โปรแกรมตรีควบโท


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ เพื่อส่งเสริมผู้มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาเดิม โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทเพียง 1 ปี (หลักสูตรตรีควบโท) โดยนักศึกษาที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

  • เป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและได้รับการประเมินผลในระดับดี (B) ขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ในระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ที่ผ่านการเรียนวิชาแกนมาไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิจ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • ผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Back to Top

کانال سک30در تلگرام کانال سک30در تلگرام فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام خرید بلیط هواپیما کانال پروکسی تلگرام چارتر مشهد کانال تلگرام proxy for telegram