กำหนดการที่สำคัญสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ใน สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล...


สำหรับ
นักศึกษาปริญญาโท

ตารางเรียน/ตารางสอน
ลงทะเบียน
ตรวจสอบผลการศึกษา
ทุนการศึกษา


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ประจำ...

SFbBox by debt consolidation

banner

แหล่งทุนวิจัย

และการประชุม

ติดต่อ

ห้อง EAT 33 ชั้น 3 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง

19 ม. 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง 21120

tel โทร. 0 3862 7012

© 2016 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม