โครงการโซล่าฟาร์ม


        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มีนโยบายการกำหนดเป้าหมายที่จะใช้พลังงานทดแทนเข้ามาใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานหลักสาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ของกระทรวงพลังงาน โดย มจพ. วิทยาเขตระยองได้รับเงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ดำเนินการก่อสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับระบบไฟฟ้าภายในวิทยาเขต

        โดยมอบหมายให้คณะได้ดำเนินการ ดูแล และบำรุงรักษาระบบสถานีไฟฟ้าในหน่วยงานราชการจากแสงอาทิตย์ (Campus power) อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 150 kW ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปกติของมหาวิทยาลัย และยังเป็นพลังงานไฟฟ้าสำรองในช่วงที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง เช่น เดือนเมษายน และใช้ให้แสงสว่างบริเวณโดยรอบวิทยาเขต เช่น ต้นไม้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ส่องสว่างหน้ารั้วมหาวิทยาลัย

        นอกจากนี้ คณะได้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับสถานีรถประจำทาง เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ ซึ่งถูกใช้เป็นพื้นที่ส่องสว่างภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา


Download | การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ | คุณสมบัติและตัวแปรสำคัญของเซลล์แสงอาทิตย์ | หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ |

Back to Top