วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ :

"ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัย เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สู่นานาชาติ"

 

สีประจำคณะ :Back to Top