โครงสร้างคณะฯ


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา คือ

1) สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ICPE)

2) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)

3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บริการและคณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ICPE) และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)

ภารกิจของคณะฯ คือการผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ได้เป็นอย่างดี ซึ่งคณาจารย์ของคณะฯ นอกจากทำการสอนให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาฯ แล้วยังบริการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานให้แก่คณะอื่นๆ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ภารกิจที่สำคัญอีกประการ คือ การส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการสู่สังคมอีกด้วย

Back to Top