คณะผู้บริหาร


ผศ.ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี
Asst.Prof.Dr.Sabaithip Tungkamani
คณบดี
อ.ดร.ธนากร รัตนะ
Dr.Thanakorn Ratana
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน
Asst.Prof.Dr.Rungsima Yeetsorn
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ผศ.ดร.มนฤดี ผ่องอักษร
Asst.Prof.Dr.Monrudee Phongaksorn
ที่ปรึกษาส่วนงาน
ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ
Asst.Prof.Dr.Aiya Chantarasiri
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
aiya.c@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.ประยุทธ เจียมฤทธิวงศ์
Dr.Prayut Jiamrittiwong
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
prayut.j@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.พนิดา ปรารัตน์
Dr.Panida Prarat
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
panida.p@sciee.kmutnb.ac.th

อาจารย์


อ.ณกรณ์ฉัฐ จันทร์สุริยะ
Mr.Nagornchat Chansuriya
Nagornchat.c@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล
Dr.Krittaphas Mongkoldhumrongkul
krittaphas.m@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.กัลยรักษ์ ประเสริฐบุญใหญ่
Dr.Kanyarak Prasertboonyai
kanyarak.p@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.กานต์ ษรบัณฑิต
Dr.Kan Sornbundit
kan.s@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.จิตสุภา ดีโพธิ์
Dr.Jitsupa Deepho
jitsupa.d@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.ชนะ ประพฤทธิ์วงศ์
Dr.Chana Prapruddivongs
chana.p@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก
Dr.Nutdechatorn Puangngernmak
nutdechatorn.p@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.ทรงศักดิ์ พลานนท์
Dr.Songsak Planonth
songsak.p@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.ธนารักษ์ ศรีสุราษฎร์
Dr.Thanarak Srisurat
thanarak.s@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.ธัชณัฐชัย สุวรรณสิทธิ์
Dr.Tatnatchai Suwannasit
tat_197@yahoo.com
อ.ดร.ธิดาพร เสียงวัฒนะ
Dr.Thidaporn Seangwattana
thidaporn.s@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.นิสญา เชื้อทอง
Dr.Nissaya Chuathong
nissaya.c@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์
Dr.Panawan Suttiarporn
Panawan.s@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.พรทิพย์ โรจน์ฤทัย
Dr.Porntip Rojruthai
porntip.r@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.ภาณุพงศ์ ใจบาล
Dr.Panupong Jaiban
อ.ดร.ภาณุวัฒน์ เอกธรรมสุทธิ์
Dr.Panuwat Ekdharmasuit
panuwat.e@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.วราพร ชนะกุล
Dr.Waraporn Chanakul
อ.ดร.สุรางคนา วรรณภพ
Dr.Surangkana Wannapop
surangkana.w@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.สุรีรัตน์ ถมยาศิริกุล
Dr.Sureerat Thomyasirigul
sureerat.t@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.หัสนัยน์ สุขธัญญาวัฒน์
Dr.Hussanai Sukkathanyawat
Hussanai.s@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.อนุศักดิ์ บิสลาม
Dr. Anusak Bilsalam
anusak.b@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.อรรณพ จันทร์หอม
Dr.Annop Chanhom
annop331@gmail.com
อ.ดร.อัครสิงห์ บำเพ็ญรัตน์
Dr.Akarasingh Bampenrat
akarasingh.b@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.อัสนี โสมดี
Dr.Asanee Somdee
asanee.s@sciee.kmutnb.ac.th
อ.นิติธร สุขวงค์
Mr.Nitithorn Sukwong
nitithorn.s@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ปริมา บุญถนอม
Parima Boontanom
parima.b@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ภานุช หงษ์สวัสดิ์
PARNUCH HONGSAWAT
parnuch.h@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ภุชงค์ เพาพาน
Puchong Paophan
puchong.p@sciee.kmutnb.ac.th
อ.รัชดาวัลย์ ดาลัย
Miss Rachdawan Darlai
rachadawan.d@sciee.kmutnb.ac.th
อ.อรวรรณ ถนอมเกียรติ
Ms.Orawan Tanomkiat
อ.อุดมศักดิ์ บุญมีรติ
UDOMSAK BOONMEERATI
udomsak.b@sciee.kmutnb.ac.th

เจ้าหน้าที่


นางสาวกรวิภา สุวรรณสิงห์
Ms.Kornwipa Suwansing
kornwipa.s@sciee.kmutnb.ac.th
นางสาวณัฎฐา สุขสุลาภ
Ms.Nattha Suksulap
นางสาวนพมาศ สมบัติสุทธิเวช
Ms.Noppamas Sombutsutthiwech
นางสาวนภาชื่น ชุ่มชื่น
Ms.Napachuen Chumchuen
นางสาวศิวนาถ นุ่มน้อย
Ms. Sivanard Numnoy
sivanard.n@sciee.kmutnb.ac.th
นายทวีศักดิ์ ศรีทอง
Mr.Taweesak Srithong
taweesak.s@sciee.kmutnb.ac.th
นายวัชรพงษ์ บุญท้วม
Mr.Wachrapong Boontoum
นายวิวัธน์ ชุ่มชื่น
Mr.Wiwat Choumchoun

นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย


นางวรารักษ์ จุลลา
Mrs.Wararak Junla
นางสาวกิตติยา ยมมระคา
Ms.Kittiya Yommoraka
นางสาวฑิตวรรณ แผ่นแก้ว
Ms.Thitawan Phankaew
นางสาววณิชชา เผ็งเหลา
Ms.Wanitcha Phenglao
นายกิตติศักดิ์ วิเชียรวัฒน์
Mr.Kittisak Wichianwat
kittisak.w@sciee.kmutnb.ac.th
นายอภิคม บุญกิจโกศล
Mr.Apikom Bunkitkoson

Back to Top