คณะผู้บริหาร


อ.ดร.ธนากร รัตนะ
Dr.Thanakorn Ratana
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน
Asst.Prof.Dr.Rungsima Yeetsorn
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ
Asst.Prof.Dr.Aiya Chantarasiri
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
aiya.c@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.ประยุทธ เจียมฤทธิวงศ์
Dr.Prayut Jiamrittiwong
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
prayut.j@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.พนิดา ปรารัตน์
Dr.Panida Prarat
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
panida.p@sciee.kmutnb.ac.th

อาจารย์เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย


Back to Top