ประวัติคณะฯ


ประวัติของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 ปี พ.ศ. 2553 ลงนามจัดตั้ง มจพ.วิทยาเขตระยอง

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยลงนามจัดตั้งเมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมคุณภาพและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุตสาหกรรม อันมีผลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง คณะฯมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเชิงบูรณาการบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความสมดุลและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
 
ปี พ.ศ. 2554 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2554 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)
 

 ปี พ.ศ. 2556 ปรับปรุงหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชากระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม (ICPE) และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM) รุ่นแรกทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท
 
 ปี พ.ศ. 2559 เปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างเสร็จพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2559 มีทั้งหมด 7 ชั้นประกอบด้วยห้องเรียนขนาดใหญ่ 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการด้านเคมี ฟิสิกส์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์

 

 ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ก้าวเดินอย่างมั่นคง ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ตามวิสัยทัศน์ของคณะ "ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัย เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สู่นานาชาติ"

 

Back to Top