คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประวัติคณะฯ


خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید فالوور

ประวัติของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 ปี พ.ศ. 2553 ลงนามจัดตั้ง มจพ.วิทยาเขตระยอง

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยลงนามจัดตั้งเมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมคุณภาพและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุตสาหกรรม อันมีผลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง คณะฯมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเชิงบูรณาการบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความสมดุลและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
 
ปี พ.ศ. 2554 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2554 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)
 

 ปี พ.ศ. 2556 ปรับปรุงหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชากระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม (ICPE) และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM) รุ่นแรกทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท
 
 ปี พ.ศ. 2559 เปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างเสร็จพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2559 มีทั้งหมด 7 ชั้นประกอบด้วยห้องเรียนขนาดใหญ่ 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการด้านเคมี ฟิสิกส์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์

 

 ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ก้าวเดินอย่างมั่นคง ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ตามวิสัยทัศน์ของคณะ "ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัย เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สู่นานาชาติ"

 

Back to Top

کانال سک30در تلگرام کانال سک30در تلگرام فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام خرید بلیط هواپیما کانال پروکسی تلگرام چارتر مشهد کانال تلگرام proxy for telegram کانال سک30در تلگرام