งานวิจัยและความร่วมมือ


กลุ่มงานวิจัยของคณะ สามารถแบ่งได้ดังนี้

เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ
(Pollution Management Technology)


เทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(Biotechnology for energy and environment)


เคมีวิเคราะห์ สำหรับกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
(Analytical chemistry for industrial chemical process industry and environment)


ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อกระบวนการผลิตพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Catalysts for energy production and environment)


เทคโนโลยีชีวมวลและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สำหรับเทคโนโลยีพลังงานทางหมุนเวียน
(Biomass and natural product technologies for renewable energy technology)


วัสดุทางเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและการประยุกต์
(Materials for alternative energy technologies and applications)

Back to Top