คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.รัชดาวัลย์ ดาลัย
Miss Rachdawan Darlai

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
เอกคณิตศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
ระดับปริญญาตรี
เอกคณิตศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
งานวิจัยที่สนใจ
Mathematical Models
Numerical Analysis
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนทางด้าน คณิตศาสตร์
รายวิชาที่ได้สอน คณิตศาสตร์พื้นฐาน แคลคูลลัส 1-3, แคลคูลลัสขั้นสูง, สมการเชิงอนุพันธ์, การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ผลงานวิจัย

Back to Top