คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.อรรณพ จันทร์หอม
Dr.Annop Chanhom

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2557
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2547
งานวิจัยที่สนใจ
Thin film from Organic Nanomaterials for fabricate as a Photovoltaic and Solar cell Thermal co-evaporation method
ประสบการณ์ทำงาน
2554-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนทางด้านฟิสิกส์ โดยมีวิชาที่สอน ดังนี้
ฟิสิกส์ 1 (Physics I)
ฟิสิกส์ 2 (Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ( Physics Laboratory 1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ( Physics Laboratory 2)
ผลงานวิจัย

Back to Top