คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.เกรียงศักดิ์ เกตุเพ็ง
Dr.Kriengsak

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top