คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.สุนิสา บุญมา
Dr. Sunisa Boonma

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์)
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
งานวิจัยที่สนใจ
- การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
- การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในพืชเศรษฐกิจ
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นนักวิจัยหลังจบปริญญาเอก (Post-doctoral researcher) ที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)
ทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผลของความร้อนต่อสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพด
ผลงานวิจัย

Back to Top