คณะผู้บริหารและบุคลากร


นายกิตติศักดิ์ วิเชียรวัฒน์
Mr.Kittisak Wichianwat

ตำแหน่ง
นักวิจัย
ระดับตำแหน่ง
ปฏิบัติการ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
-
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัยที่สนใจ
Development of heterogeneous base catalysts
Biodiesel energy
Biofuel energy
ประสบการณ์ทำงาน
Senior Scientist @ Absolute Power P Co., Ltd.
GC-MS data review analyst @ Ncalabs Co., Ltd.
Engineer @ Polyplex (Thailand) Public Company
R&D Technician @ MAXXIS International (Thailand) Co., Ltd
ผลงานวิจัย

Back to Top