คณะผู้บริหารและบุคลากร


นายอภิคม บุญกิจโกศล
Mr.Apikom Boonkitkoson

ตำแหน่ง
นักวิจัย
ระดับตำแหน่ง
ปฏิบัติการ
สาขาวิชา
-
เบอร์โทร
-
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
-
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัยที่สนใจ
Polymer processing, Polymer characterization
ประสบการณ์ทำงาน
- ผู้ช่วยนักวิจัย
- นักวิทยาศาสตร์
- นักวิจัย
ผลงานวิจัย

Back to Top