คณะผู้บริหารและบุคลากร


นางสาวฑิตวรรณ แผ่นแก้ว
Ms.Thitawan Phankaew

ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top