คณะผู้บริหารและบุคลากร


นางสาววณิชชา เผ็งเหลา
Ms.Wanitcha Phenglao

ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top