คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.นิติธร สุขวงค์
Mr.Nitithorn Sukwong

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ
งานวิจัยที่สนใจ
Mathematical modelling
Numerical method
Porous medium equations
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนทางด้านคณิตศาสตร์
รายวิชาที่ได้สอน
คณิตศาสตร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ 1,2
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1,2,3
คณิตศาสตร์ทั่วไป
สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับงานพลังงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top