คณะผู้บริหารและบุคลากร


นางสาวกิตติยา ยมมระคา
Ms.Kittiya Yommoraka

ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top