คณะผู้บริหารและบุคลากร


นางสาวกรวิภา สุวรรณสิงห์
Ms.Kornwipa Suwansing

ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ
ระดับตำแหน่ง
ปฏิบัติการ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
-
ระดับปริญญาโท
-
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top