คณะผู้บริหารและบุคลากร


นางสาวนพมาศ สมบัติสุทธิเวช
Ms.Noppamas Sombutsutthiwech

ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top