คณะผู้บริหารและบุคลากร


นายทวีศักดิ์ ศรีทอง
Mr.Taweesak Srithong

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับตำแหน่ง
ปฏิบัติการ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
-
ระดับปริญญาโท
-
ระดับปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top