คณะผู้บริหารและบุคลากร


นางสาวศิวนาถ นุ่มน้อย
Ms. Sivanard Numnoy

ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับตำแหน่ง
ปฏิบัติการ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
-
ระดับปริญญาโท
-
ระดับปริญญาตรี
สขาวิชาบัญชีบัณฑิต
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top