คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.อุดมศักดิ์ บุญมีรติ
UDOMSAK BOONMEERATI

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
-
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัยที่สนใจ
การจัดการมูลฝอย / เทคโนโลยีการหมักเพื่อทำปุ๋ย / เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ทำงาน
อาจารย์สอนทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ในรายวิชา
- นิเวศวิทยา (Ecology)
- ปฏิบัติการนิเวศวิทยา (Ecology Laboratory)
- จุลชีววิทยาสำหรับนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Microbiology for Environmental Technologist)
- ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Microbiology Laboratory for Environmental Technologist)
- การจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management)
- ปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management Laboratory)
- ของเสียอันตราย (Hazardous Waste)
- การใช้ประโยชน์จากของเสีย (Waste Utilization)
- ปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากของเสีย (Waste Utilization Laboratory)
- การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid and Hazardous Wastes Management)
- ปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid and Hazardous Wastes Management Laboratory)
ผลงานวิจัย

Back to Top