คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.พนิดา ปรารัตน์
Dr.Panida Prarat

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Environmental Management (International Program), Graduate School , Chulalongkorn University
ระดับปริญญาโท
Environmental Science, Graduate School , Chulalongkorn University
ระดับปริญญาตรี
Health Science (Environmental Health), Faculty of Science and Technology, Thammasat University
งานวิจัยที่สนใจ
-- Removal of emerging micropollutants (such as pharmaceuticals, hormones and endocrine disrupter compounds) by adsorption process
-- Development of new adsorbent and surface modification for removal of emerging micropollutants from wastewater (such as graphene oxide, mesoporous silica, hybrid materials; mesoporous silica coated magnetic graphene oxide and etc.)
-- Life Cycle Assessment and Carbon footprint of organization (CFO) and product (CFP)
-- Bioremediation for environmental management
-- Environmental Impact Assessment
ประสบการณ์ทำงาน
อาจารย์สอนทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ในรายวิชา
• การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)
• การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management)
• สุขศาสตร์และความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน (Workplace Hygiene and Safety)
• เคมีวิเคราะห์สำหรับสิ่งแวดล้อม (Analytical Chemistry for Environment)
• ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สำหรับสิ่งแวดล้อม (Analytical Chemistry for Environment Laboratory)
• มลพิษทางอากาศและการควบคุม (Air Pollution and Control)
• ปฏิบัติการมลพิษทางอากาศและการควบคุม (Air Pollution and Control Laboratory)
• ปฏิบัติการลักษณะน้ำและน้ำเสีย Water and Wastewater Characteristics Laboratory
• การฟื้นฟูทางชีวภาพเบื้องต้น (Introduction to Bioremediation)
• การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ (Instrumental Method for Analysis)
• การตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือวิเคราะห์ (Environmental Analysis and Instruments)
• ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือวิเคราะห์ (Environmental Analysis and Instruments Laboratory)
• ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
ผลงานวิจัย

Back to Top