คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.ประยุทธ เจียมฤทธิวงศ์
Dr.Prayut Jiamrittiwong

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
มหาบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนทางด้าน Process design
รายวิชาที่ได้สอน Basic Calculation in Chemical Engineering, Heat Transfer and Heat Exchangers, Applied Mathematics for Scientist, Chemistry Laboratory for Engineers, Chemistry for Engineers, Chemical Process Industries, Industrial Drawing, Process Drawing, Mathematical Software, Thermofluid, Environmental Unit Operation, Environmental Unit Operation Laboratory, Unit Operation II, Unit Operation Laboratory, Waste heat recovery
ผลงานวิจัย

Back to Top