คณะผู้บริหารและบุคลากร


ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ
Asst.Prof.Dr.Aiya Chantarasiri

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Ph.D. (Microbiology) มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาโท
-
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล
อื่น ๆ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งานวิจัยที่สนใจ
พลังงานชีวภาพจากจุลินทรีย์ (Microbial Bioenergy)
การบำบัดสารมลพิษด้วยจุลินทรีย์ (Bioremediation)
จุลชีววิทยาเชิงโมเลกุล (Molecular Microbiology)
จุลชีววิทยาทางทะเล (Marine Microbiology)
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท รายวิชาที่ได้สอน
130013001 ชีวเคมีทั่วไป
130013002 มนุษย์ ระบบนิเวศ และธรรมชาติ
130013006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ
130003106 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
130003107 ปฏิบัติการชีววิทยาเชิงบูรณาการ
130013203 หลักจุลชีววิทยา
130013204 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา
130013609 นิเวศวิทยาและทรัพยากรทางทะเล
130015506 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม
130023703 กระบวนการทางชีวเคมีสำหรับการผลิตพลังงาน
130025101 ระเบียบวิธีวิจัย
ผลงานวิจัย
• Chantarasiri A, Boontanom P. 2017. Decolorization of synthetic dyes by ligninolytic Lysinibacillus sphaericus JD1103 isolated from Thai wetland ecosystems. AACL Bioflux. 10(4): 814-819.
• Chantarasiri A, Boontanom P, Nuiplot N-O. 2017. Isolation and characterization of Lysinibacillus sphaericus BR2308 from coastal wetland in Thailand for the biodegradation of lignin. AACL Bioflux. 10(2): 200-209.
• Rutanakul A, Boonpeng S, Boontanom P, Chantarasiri A. 2017. A preliminary study: isolation and identification of phenanthrene-degrading bacteria from mangrove swamps. The 5th Academic Science and Technology Conference (ASTC 2017). pp 650-655. Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok Province, Thailand. 25 May 2017.
• Phutphong P, Jakawannorasing C, Boonma S, Boontanom P, Chantarasiri A. 2017. Isolation and screening of cellulase-producing bacteria from caprine feces. The 5th Academic Science and Technology Conference (ASTC 2017). pp 150. Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok Province, Thailand. 25 May 2017.
• Chantarasiri A, Wongtim K and Sukket N. 2017. Isolation and screening of green microalgae for bioremediation of arsenic. The 8th National Conference on Algae and Plankton (NCAP 2017). pp 329-337. Burapha University, Chonburi Province, Thailand. 27-28 March 2017.
• Chantarasiri A, Boontanom P, Suksai A and Bamrungpanichtavorn T. 2017. Ligninolytic Lysinibacillus sphaericus JD1103 isolated mangrove sediments and its application for bioenergy production. The 5th Higher Education Research Promotion Congress V (HERP CONGRESS V). pp 20U-25 (310). Udon Thani Rajabhat University, Udon Thani Province, Thailand. 2-4 March 2017.
• Chantarasiri A, Patterson R, Meevootisom V, Wiyakrutta S. 2016. Effect of Carboxyl-Terminal Truncation on the Catalytic Performance of D-Phenylglycine Aminotransferase. Suan Sunandha Science and Technology Journal. 3 (1): 9-14.
• Chantarasiri A, Boontanom P, Preechayan S, Panthong A, Chuenarom V. 2015. Comparative evaluation of LMX culture medium and modified LMX culture medium for detecting Escherichia coli in water. Bulletin of Health, Science and Technology. 13 (2): 1-7.
• Chantarasiri A. 2015. Aquatic Bacillus cereus JD0404 isolated from the muddy sediments of mangrove swamps in Thailand and characterization of its cellulolytic activity. The Egyptian Journal of Aquatic Research. 41 (3): 257-264.
• Chantarasiri A, Boontanom P, Yensaysuk N, Ajwichai P. 2015. Isolation and identification of a cellulase-producing Bacillus sp. strain BR0302 from Thai coastal wetland soil. KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology. 8 (3): 197-203.
• Chantarasiri A, Meevootisom V, Wiyakrutta S. 2015. Strategies for alleviating in vitro low protein solubility in applied biotechnology and microbiology. KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology. 8 (2): 137-143.
• Chantarasiri A and Boontanom P. 2014. The preliminary study on bioethanol production from wastes in Rayong Province by simultaneous saccharification and fermentation (SSF). Proceeding in 8th Rambhai Barni Rajabhat University Academic Conference. pp 259-264. Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi Province, Thailand. 19-20 December 2014.
• Chantarasiri A. 2014. Novel halotolerant cellulolytic Bacillus methylotrophicus RYC01101 isolated from ruminant feces in Thailand and its application for bioethanol production. KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology. 7 (3): 63-68.
• Javid H, Jomrit J, Chantarasiri A, Isarangkul D, Meevootisom V, Wiyakrutta S. 2014. Effects of halophilic peptide fusion on solubility, stability, and catalytic performance of D-phenylglycine aminotransferase. Journal of Microbiology and Biotechnology. 24 (5): 597–604.
• Chantarasiri A, Meevootisom V, Isarangkul D, Wiyakrutta S. 2012. Effective improvement of D-phenylglycine aminotransferase solubility by protein crystal contact engineering. Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology. 22 (3): 147-155.

Back to Top