คณะผู้บริหารและบุคลากร


ผศ.ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี
Asst.Prof.Dr.Sabaithip Tungkamani

ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top