คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.ทรงศักดิ์ พลานนท์
Dr.Songsak Planonth

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
University of Edinburgh, United Kingdom
ระดับปริญญาโท
-
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ
Catalysts for biodiesel production
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนทางด้านเคมี
- Fundamentals of Chemistry
- Principles of Organic Chemistry
ผลงานวิจัย

Back to Top