คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.ธัชณัฐชัย สุวรรณสิทธิ์
Dr.Tatnatchai Suwannasit

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (ฟิสิกส์)
ระดับปริญญาโท
-
ระดับปริญญาตรี
วท.บ.(ฟิสิกส์)
งานวิจัยที่สนใจ
- ปรากฏการณ์โจเซฟสันบนวัสดุแกรฟีน
- การทันเนลลิ่งของอนุภาคที่คล้ายสัมพัทธภาพบนวัสดุแกรฟีน
ประสบการณ์ทำงาน
ธันวาคม 2557- กันยายน 2559 เป็นอาจารย์สอนทางด้านฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รายวิชาที่ได้สอนฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1, ฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2, เทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์, สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ผลงานวิจัย

Back to Top