คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล
Dr.Krittaphas Mongkoldhumrongkul

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์พลังงาน/การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน
การประเมินวัฏจักรชีวิตทางด้านพลังงานทดแทน/คาร์บอนเครดิต
พลังงานชีวมวล/พลังงานไฮโดรเจน
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top