คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.ธิดาพร เสียงวัฒนะ
Dr.Thidaporn Seangwattana

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาโท
-
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัยที่สนใจ
- Optimization Theory
- Fixed point Theory and applications
- Functional Analysis
- Nonconvex control Theory
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top