คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.นิสญา เชื้อทอง
Dr.Nissaya Chuathong

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
งานวิจัยที่สนใจ
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical methods)
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial differential equations)
ฟังก์ชันฐานเชิงรัศมี ( Radial basis functions)
วิธีสมาชิกขอบจำกัด ( Boundary element method)
วิธีเมชเลส ( Meshfree/Meshless methods)
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top