คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.กัลยรักษ์ ประเสริฐบุญใหญ่
Dr.Kanyarak Prasertboonyai

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
ระดับปริญญาโท
-
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
งานวิจัยที่สนใจ
Development and validation of analytical method (i.e. flow based analysis, ultraviolet-visible spectroscopy)
Cost-effective instrumentation/analysis and green chemistry
Environmental and pharmaceutical analysis
Paper based device with electrochemical detection
Silk fibroin and rice starch for medical application
ประสบการณ์ทำงาน
2558-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนทางด้านเคมี โดยมีวิชาที่สอน ดังนี้
หลักเคมีวิเคราะห์ (Principle of Analytical Chemistry)
การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ (Instrumental Method for Analysis)
ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห์ (Principle of Analytical Chemistry Laboratory)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (Fundamentals of Chemistry Laboratory)
ผลงานวิจัย

Back to Top