คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.อัครสิงห์ บำเพ็ญรัตน์
Dr.Akarasingh Bampenrat

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท
-
ระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
งานวิจัยที่สนใจ
Air pollution control
Heterogeneous catalysis
Alternative energy
Renewable energy from biomass and solid wastes
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนทางด้านวิศวกรรมเคมี พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รายวิชาที่ได้สอน ได้แก่ Mass transfer, Equipment design, Plant design, Process dynamic and control, Energy conversion, Air pollution, Solid waste management
ผลงานวิจัย

Back to Top