คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก
Dr.Nutdechatorn Puangngernmak

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปริญญาเอกสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร)
ระดับปริญญาโท
ปริญญาโทสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร)
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร และ คอมพิวเตอร์)
งานวิจัยที่สนใจ
- Electronic and digital circuit design
- Control and robotic system
- Software and embedded system design
- High-frequency applicator/sensor for science or environment applications
- RF circuit, communication system design
ประสบการณ์ทำงาน
- Guest researcher at Institute of High Frequency Technology (IHF) , RWTH Aachen university Germany
- Assistant research at The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS)
- Robotic ,PLC and PV experimental and training at Paderbon university ,Soest campus Germany
ผลงานวิจัย
โครงงานวิจัยเอกชน
- PROTOTYPE OF A LOW-COST VECTOR NETWORK ANALYZER FOR THE MEASUREMENT OF S11 IN THE FREQUENCY RANGE 100 KHZ - 100 MHZ ( Smartrac CO.,LTD funding)

โครงงานวิจัยภาครัฐ
- ต้นแบบระบบให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบต่อเนื่องขนาดเล็ก สำหรับทดสอบการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทราน-เอสเทอริฟิเคชันจากไขปาล์มสเตียรีนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพันธุ์ในถังปฏิกรณ์แบบกะโดยการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบต่อเนื่องและโดยการใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
- การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันจากไขปาล์มสเตียรีนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบ Single Mode Cylindrical Microwave Reactor ที่เป็นแบบกะและแบบต่อเนื่องโดยการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง แหล่งทุน ทุนงบประมาณแผ่นดิน (วช 57)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์
- Nutdechatorn Puangngernmak, Kanokwan Sroykesorn, Tawiwan Kangsadan, Suramate Chalermwisutkul.( 2015). Transmission Line Based Wideband Microwave Sensor for Determination of Biodiesel Purification. ENGINEERING JOURNAL 19/5, 29-41.
- N. Puangngernmak, S. Chalermwisutkul.( 2014). Characterization of Heavy Metal Contaminated Wastewater Using a Coaxial Sensor and Electromagnetic Wave Reflection Technique. Applied Mechanics and Materials 548-549, 678-682.
- Suwicha Jantori ;Nutdechatorn Puangngernmak ; Suramate Chalermwisutkul.( 2014). A low-cost microwave heating system with coaxial applicator for experimental use. Electrical Engineering Congress (iEECON) , 1-4.
- Anupan Phungasem ;Kittipong Nuanyai ; Nutdechatorn Puangngernmak ; Suramate Chalermwisutkul.( 2014). Implementation of a mobile device for complex permittivity measurement of liquids based on microwave resonant method. Communications and Electronics (ICCE) , 412-416.
- Pattrawut Srimuang, Nutdechatorn Puangngernmak and Suramate Chalermwisutkul.( 2014). 13.56 MHz class E power amplifier with 94.6% efficiency and 31 watts output power for RF heating applications. International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) , 1-5.
- Thatiya Thongprasert, Ekkaphol Khansalee, Nutdechatorn Puangngernmak and Suramate Chalermwisutkul.( 2012). Design and implementation of rectangular waveguide cavity for characterizing the permittivity of solid material at 2.4-2.5 GHz. International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON),
- Panrawee Kanpan, Ekkaphol Khansalee, Nutdechatorn Puangngernmak and Suramate Chalermwisutkul.( 2012). TM010 mode cylindrical cavity for complex permittivity measurement of liquid using field analysis technique. International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) , 1-4.
- Ekkapol Prapuchanay;Nutdechatorn Puangngernmak ; Suramate Chalermwisutkul.( 2012). A single mode cylindrical microwave cavity for heating applications of liquid material. International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) , 1-4.
- Ekkaphol Khansalee, Nutdechatorn Puangngernmak and Suramate Chalermwisutkul(2010), A high efficiency VHF GaN HEMT class E power amplifier for public and homeland security applications, Asia-Pacific Microwave Conference(APMC),page 437-440
. Ekkaphol Khansalee, Nutdechatorn Puangngernmak and Suramate Chalermwisutkul(2010), Design of 140–170 MHz class E power amplifier with parallel circuit on GaN HEMT, Electrical Engineering/Electronics Computer Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), page 570-574

Back to Top