คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.จิตสุภา ดีโพธิ์
Dr.Jitsupa Deepho

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์เพื่อการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
ระดับปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
งานวิจัยที่สนใจ
ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ (Fixed Point Theory and Applications)
การวิเคราะห์ไม่เชิงเส้น (Nonlinear Analysis)
ปัญหาความเป็นไปได้แบบแยก (Split Feasibility Problem)
ปัญหาอสมการเชิงการแปรผัน (Variational Inequality Problem)
ปริภูมิฮิลเบิร์ต (Hilbert Space)
ประสบการณ์ทำงาน
-- พ.ค.2552- พ.ย.2554 ครู ค.ศ.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
รายวิชาที่สอน
1. คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. คณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 รหัสวิชา ค23201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 รหัสวิชา ค23202 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5. คณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6. คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา ค 31102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
7. คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค 32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
8. คณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค 32102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
9. คณิตศาสตร์ 5 รหัสวิชา ค 33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
10. คณิตศาสตร์ 6 รหัสวิชา ค 33102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
-- ต.ค.-ธ.ค.2556 อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ.กรุงเทพมหานคร
รายวิชาที่สอน ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
-- ก.ย.2558-มิ.ย.2559 ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
รายวิชาที่สอน
1. คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
2. การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น ชั้นปีที่ 4
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ชั้นปีที่ 4
4. การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
มิ.ย.2559-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จ.ระยอง
รายวิชาที่สอน
1. คณิตศาสตร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา 130003105 ชั้นปีที่ 1
2. คณิตศาสตร์ทั่วไป รหัสวิชา 130203110 ชั้นปีที่ 1
ผลงานวิจัย

Back to Top