คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์
Dr.Panawan Suttiarporn

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
ระดับปริญญาโท
-
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
งานวิจัยที่สนใจ
Phytochemicals in plants
Phytoremediation
ประสบการณ์ทำงาน
2558-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนทางด้านเคมี โดยมีวิชาที่สอน ดังนี้
เคมีพื้นฐาน (Fundamentals of Chemistry)
เคมีสำหรับวิศวกร (Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (Fundamentals of Chemistry Laboratory)
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร (Chemistry Laboratory for Engineers)
ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ (Instrumental Method for Analysis Laboratory)
ผลงานวิจัย

Back to Top