คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ณกรณ์ฉัฐ จันทร์สุริยะ
Mr.Nagornchat Chansuriya

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับปริญญาตรี
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัยที่สนใจ
Noncommutative algebra, Lie algebra and Poisson algebra, Universal algebra, Semigroup Theory, Module Theory
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนทางด้านคณิตศาสตร์
รายวิชาที่ได้สอน Engineering Mathematics I, II, III, Mathematics for Scientist II, General Mathematics, Applied Mathematics for Scientist
ผลงานวิจัย

Back to Top