คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.ภาณุพงศ์ ใจบาล
Dr.Panupong Jaiban

ตำแหน่ง
อาจารย์ ดร.
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
วัสดุศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
วัสดุศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ
เซรามิกยุกต์ใหม่สำหรับการประยุกต์ใช้งานทางด้านไฟฟ้าและทางด้านพลังงาน
ประสบการณ์ทำงาน
อาจารย์ (2558-ปัจจุบัน)
นักวิจัยหลังปริญญาเอก (2557)
ผลงานวิจัย

Back to Top