คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.กานต์ ษรบัณฑิต
Dr.Kan Sornbundit

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
-
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
งานวิจัยที่สนใจ
Biological Physics of Plasma Membrane, Infectious Disease Modeling, Computer Simulation of Heavy Metal Contamination in Soil
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนทางด้าน
ฟิสิกส์ 1, ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, ฟิสิกส์ 2, ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 2, ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 1, ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ, ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานพลังงาน, ปฏิบัติการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับพลังงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top