คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.พรทิพย์ โรจน์ฤทัย
Dr.Porntip Rojruthai

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาโท
-
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. สาขาเคมึ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ
- Natural rubber
- Rubber latex
- Non-rubber
- Polymer characterization
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนทางด้านเคมีและพอลิเมอร์
รายวิชาที่ได้สอน
- เคมีสำหรับวิศวกร
- ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
- ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
- การเขียนบทความทางวิชาการ
- ระเบียบวิธีวิจัย
- พลาสติกและสารเติมแต่ง
- เคมีพอลิเมอร์
- ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
- การตรวจสอบพอลิเมอร์
- เทคโนโลยียาง
- การไหลตัวของพลาสติก
- การทดสอบพอลิเมอร์และการวิเคราะห์
ผลงานวิจัย

Back to Top