คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ภานุช หงษ์สวัสดิ์
PARNUCH HONGSAWAT

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัยที่สนใจ
- กระบวนการดูดซับทางเคมี
- เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- การบำบัดโลหะหนักด้วยพืช
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนทางด้านสิ่งแวดล้อม
รายวิชาที่สอน
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assesment)
- เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Environmental Biotechnology)
- การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Environmental Bioremediation)
- การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Quality Monitoring)
- สุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Sanitation)
- ชีวเคมี (Biochemistry)
- ปฏิบัติการลักษณะน้ำและน้ำเสีย
- ปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ผลงานวิจัย

Back to Top