คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.ชนะ ประพฤทธิ์วงศ์
Dr.Chana Prapruddivongs

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
2558-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนทางด้านเคมี โดยมีวิชาที่สอน ดังนี้
เคมีพื้นฐาน (Fundamentals of Chemistry)
เคมีสำหรับวิศวกร (Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (Fundamentals of Chemistry Laboratory)
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร (Chemistry Laboratory for Engineers)
เคมีพอลิเมอร์ (Polymer Chemistry)
เทคโนโลยีพลาสติก (Plastic technology)
พลาสติกและสารเติมแต่ง (Plastic and additive)
ผลงานวิจัย

Back to Top