คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ภุชงค์ เพาพาน
Puchong Paophan

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
-
ระดับปริญญาโท
Hauptdiplom สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย Westfälische Wilhelms- Universität Münster, WWU
ระดับปริญญาตรี
Vordiplom สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย Westfälische Wilhelms- Universität Münster, WWU
งานวิจัยที่สนใจ
Applied Mathematics, Mathematical Optimization, Optimal Control
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์คณิตศาสตร์ สอนรายวิชา คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์, สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์, ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์, คณิตศาสตร์ทั่วไป และระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในด้านพลังงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top