คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.สุรางคนา วรรณภพ
Dr.Surangkana Wannapop

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
วัสดุศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ดุษฎิบัณฑิต, วท.ด.)
ระดับปริญญาโท
วัสดุศาสตร์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, วท.ม.)
ระดับปริญญาตรี
ฟิสิกส์ (ครุศาสตร์บัณฑิต, คบ.)
อื่น ๆ
ทำวิจัย ณ ต่างประเทศ School of Materials Science and Engineering, Georgia
Institute of Technology, Atlanta, Georgia, United States
งานวิจัยที่สนใจ
การสังเคราะห์ โลหะออกไซด์ (Metal-Oxide) ที่มีขนาดนาโนที่มีรูปร่างแตกต่างกัน (Nanoparticle, Nanorods, Nano flower like)เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ใน เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (DSSC), สารเรืองแสง (Photoluminescent),การบำบัดสีย้อม (Photocatalytic), การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial)
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนทางด้านฟิสิกส์และพลังงาน
รายวิชาที่ได้สอน
- ฟิสิกส์ 1 และฟิสิกส์ 2
- ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1 และปฎิบัติการฟิสิกส์ 2
- ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 1 และฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 2
- ปฎิบัติการทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 1 และปฎิบัติการทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
- ปฏิบัติการวัสดุและการเปลี่ยนรูปพลังงาน
- พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งาน (ปริญญาโท)
ผลงานวิจัย

Back to Top