คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ปริมา บุญถนอม
Parima Boontanom

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
M.Sc. (Microbiology) มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ
จุลชีววิทยาเชิงโมเลกุล (Molecular Microbiology)
จุลชีววิทยาทางน้ำ (Aquatic Microbiology)
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (Water Quality Analysis)
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพในระดับปริญญาตรี
รายวิชาที่ได้สอน
130003106 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
130003107 ปฏิบัติการชีววิทยาเชิงบูรณาการ
130013203 หลักจุลชีววิทยา
130013204 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา
ผลงานวิจัย

Back to Top